Вторник, 23 јануари 2018 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Број 9/16-20 ВТОРНИК 23 јануари 2018 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

11.00 часот, Сала 4 СЕДНИЦА БР. 9 НА КОМИСИЈА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА Предлог на дневен ред: 1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации – II читање; 2. Предлог-закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија – II читање. 12.00 часот, Сала 6 СЕДНИЦА БР. 13 НА КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА Предлог на дневен ред: 1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот заштита на децата – II читање; 2. Предлог-закон за изменување на Законот за инспекцијата на труд – II читање; 3. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност – II читање; 4. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација – II читање; 5. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – II читање; 6. Предлог на закон за изменување на Законот плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија – I читање, поднесен од пратениците: Диме Велковски, Татјана Прентовиќ, Кети Смилеска, Благојче Трпевски, Бетиане Китев, Хари Локвенец, Милева Ѓоргиева, Томислав Тунтев, Славица Шуманска Митева, Сашко Атанасов, Бети Рабаџиевска Наумовска, Мухамед Зеќири, Катерина Кузмановска, Петар Атанасов, Мира Стојчевска, Жаклина Лазаревска, Јагода Шахпаска, Сашко Костов, Фросина Ташевска Ременски, Јован Митрески, Панче Иванов, Мери Лазарова, Александар Кирацовски, Ѓулумсер Касапи, Костадин Костадинов, Костадин Ацевски, Татјана Лалчевска, Никица Корубин, Мирослав Јовановиќ, Ферид Мухиќ, Агим Муртезанов, Лидија Тасевска, Соња Мираковска, Горан Милевски, Ристе Ташев, Алија Камбероски, Лилјана Поповска, Анета Симеска Димоска, Ивана Туфегџиќ, Ирена Стефоска, Маја Морачанин, Јулиана Николова, Илија Николовски, Горан Мисовски, Далибор Богдановски и Самка Ибраимоски. 13.00 часот, Сала „Борис Трајковски“ СЕДНИЦА БР. 16 НА КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ Предлог на дневен ред: 1. Предлог-закон за изменување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост – II читање. Подготвила: Снежана Орловиќ Стојановиќ Контролирал: Одобрил: Фелек Касами Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 23.1.2018 Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *