Периодичен извештај од Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието (01.10.2018 – 31.12.2018)

Периодичен извештај 01.10.2018 - 31.12.2018

Македонски

Shqip

English

Резиме

Македонски

Shqip

English

Инфографик

Анализа на законодавните постапки
Analiza e procedurave ligjvënëse
ANALYSIS OF LEGISLATIVE PROCEDURES
Анализа на работата на комисиите
ANALIZA E PUNËS SË KOMISIONEVE
ANALYSIS OF THE WORK OF THE COMMITTEES