Ligji për Drejtorinë doganore

ЗаконЗакон за акцизите
Датум на донесување25.11.2017
Предлагачвлада
ПостапкаСкратена
Вид на законИзмена и дополнување
ЕУ знакНе
Број на измени
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд