Закон за социјалната заштита

ЗаконЗакон за Фондот за осигурување на депозити
Датум на донесување10.02.2016
ПредлагачВлада
Постапкаскратена
Вид на законИзменување
ЕУ знакНЕ
Број на измени1
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд