Ligj për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtim të aksit rrugor Milladinovc-Shtip dhe aksit rrugor Kërçovë-Ohër

ЗаконЗакон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
Датум на донесување13.10.2016
ПредлагачВлада
Постапкаредовна
Вид на законИзменување и дополнување
ЕУ знакНЕ
Број на измени1
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд