Ligj për të punësuarit në sektorin publik

ЗаконLigj për kryerje të punëve për përfaqësim në procedurat doganore
Датум на донесување08.02.2016
Предлагачвлада
ПостапкаСкратена
Вид на законИзмена и дополнување
ЕУ знакНе
Број на измени1
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд

[maxbutton id=”1″ url=”http://pravo.org.mk/documentDetail.php?id=6892″ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *