Комисија за образование, наука и спорт

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование; основното, средното и високото образование; правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието; системот и организацијата на научно-истражувачката дејност; создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво; информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура; прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Олга Најденовска
Заменик на претседател: Марија Ангелова
Членови: Светлана Карапетрова
Димитар Стевананџија
Благица Ласовска
Весна Дамчевска-Илиевска
Драган Данев
Ејуп Рустеми
Рамис Мерко
Орхан Ибраими
Чедомир Саздовски
Солза Грчева
Љубиша Николиќ
Милева Горгиева
Заменици на членовите: Мирјана Хаџиевска
Авдија Пепиќ
Сузана Секуловска
Трајчо Димков
Слаѓана Митовска
Џеват Адеми
Ермира Мехмети
Газменд Алији
Роза Топузова-Каревска
Горан Милевски
Рената Дескоска
Јован Митрески
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 7
Транспарентност 65
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 94
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 7
Квалитет на записници 48
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 100
Резултати од гласањата 33
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 7
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 3
Транспарентност 35
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 75
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 0
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 3
Квалитет на записници 40
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 33
Резултати од гласањата 50
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 3
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема 10
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 6
Транспарентност 61
Усвоени записници 83
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 6
Квалитет на записници 47
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 67
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 60
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за образование, наука и спорт
Одржани седници 6
Вклученост на засегнати страни 2
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема 10
Број на надзорни расправи