Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Комисијата има претседател, 10 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили; арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството; ловот и риболовот; животинскиот и растителниот свет; ветеринарно здравство и заштита на растенијата; прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Панче Орцев
Заменик на претседател: Сашо Поцков
Членови: Дајанчо Ефтимов
Љупчо Димовски
Олга Најденовска
Никола Мицевски
Ристо Манчев
Реџаиљ Исмаили
Мирван Џемаиљи
Орхан Ибраими
Милева Горгиева
Мира Стојчевска
Заменици на членовите: Зоран Ѓорѓиевски
Марјанчо Колевски
Соња Талевска
Ѓоко Камчев
Ѓорѓи Коџабашиев
Зулфи Адили
Нора Алити
Газменд Алији
Горан Сугарески
Миле Андонов
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 9
Транспарентност 59
Усвоени записници 88
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 50
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 9
Квалитет на записници 55
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 71
Резултати од гласањата 14
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 9
Вклученост на засегнати страни 6
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 1
Транспарентност 33
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 1
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 1
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 3
Транспарентност 64
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 92
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 3
Квалитет на записници 64
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 5
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи