Комисија за здравство

Комисијата има претседател, 10 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Здравствената заштита на населението; здравственото осигурување; заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата; загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи; заштитата од болестите на зависност и од СИДА; воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството; други прашања што се однесуваат на здравството и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Јагода Шахпаска
Заменик на претседател: Ален Георгијев
Членови: Зоран Ѓорѓиевски
Момчило Аврамоски
Весна Пемова
Сашо Василевски
Александар Стојкоски
Јамин Синани
Мирсада Емини-Асани
Мерал Узеири-Ферати
Биљана Настевска
Јулијана Силјановска
Заменици на членовите: Соња Талевска
Драган Цуклев
Амди Бајрам
Андон Чибишев
Благородна Бојаџиева
Артан Груби
Шпреса Хадри
Газменд Алији
Љубица Буралиева
Марјанчо Николов
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 1
Транспарентност 33
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 1
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 1
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 3
Транспарентност 33
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 67
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 0
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 3
Квалитет на записници 14
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 33
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон 100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 2
Транспарентност 43
Усвоени записници 50
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 80
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 2
Квалитет на записници 29
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за здравство
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи