Комисија за здравство

Комисијата има претседател, 10 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Здравствената заштита на населението; здравственото осигурување; заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата; загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи; заштитата од болестите на зависност и од СИДА; воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството; други прашања што се однесуваат на здравството и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Јагода Шахпаска
Заменик на претседател: Ален Георгијев
Членови: Зоран Ѓорѓиевски
Момчило Аврамоски
Весна Пемова
Сашо Василевски
Александар Стојкоски
Јамин Синани
Мирсада Емини-Асани
Мерал Узеири-Ферати
Биљана Настевска
Јулијана Силјановска
Заменици на членовите: Соња Талевска
Драган Цуклев
Амди Бајрам
Андон Чибишев
Благородна Бојаџиева
Артан Груби
Шпреса Хадри
Газменд Алији
Љубица Буралиева
Марјанчо Николов
КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници4
Транспарентност
56
Усвоени записници
67
Oбјавување на записник
0
Објавување на извештаи од седници
100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници4
Квалитет на записници14
Имињата на присутните членови на комисијата
0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
0
Имињата на другите присутни лица
0
Усни и писмени предлози
0
Издвоени мислења (дискусии)
0
Резултати од гласањата
100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
0
КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници
4
Вклученост на засегнати страни
0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надворешна политика
Одржани седници
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи