Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

Функционирање на политичкиот систем; менување на границите на Републиката; државните симболи и нивната употреба; судството, адвокатурата и јавното обвинителство; амнестија и помилување; слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето; матична евиденција и заштита на личните податоци, лични имиња, лични карти и патни исправи; попис на населението; системот на јавното информирање; други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Владимир Ѓорчев
Заменик на претседател: Нада Ципушева
Членови: Трајчо Димков
Зоран Илиоски
Ќенан Хасипи
Ане Лашкоска
Дајанчо Ефтимов
Иван Иванов
Рафис Аљити
Артан Груби
Ернад Фејзула
Роза Топузова-Каревска
Рената Дескоска
Енес Ибрахим
Заменици на членовите: Антонијо Милошоски
Даниела Рангелова
Ѓоко Камчев
Магдалена Манаскова
Соња Талевска
Јасминка Дамческа
Рамис Мерко
Муса Ибраими
Беким Фазлиу
Бетаине Китев
Петре Шилегов
Горан Милевски
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 12
Транспарентност 53
Усвоени записници 82
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 82
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 100
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 12
Квалитет на записници 24
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 89
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 56
Резултати од гласањата 22
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 12
Вклученост на засегнати страни 8
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон  100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 5
Транспарентност 24
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 69
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 50
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 5
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни 20
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон 100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 15
Транспарентност 19
Усвоени записници 7
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 87
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 0
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 15
Квалитет на записници 43
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците
Одржани седници 15
Вклученост на засегнати страни 7
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон 100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи