Комисија за одбрана и безбедност

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Заштита на поредокот утврден со Уставот; остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; одбрана на Републиката и цивилната заштита; соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; движење и престој на странците, други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Сашо Аќимоски
Заменик на претседател: Иван Иванов
Членови: Владимир Ѓорчев
Павле Трајанов
Нада Ципушева
Иван Стоилковиќ
Марјанчо Колевски
Талат Џафери
Вјолца Мехмети-Нуредини
Ернад Фејзула
Чедомир Саздовски
Горан Сугарески
Ален Георгијев
Марјан Даскалоски
Заменици на членовите: Антонијо Милошоски
Милка Христова
Крсто Мукоски
Павле Саздов
Васко Наумовски
Јамин Синани
Артан Груби
Орхан Ибраими
Дуфе Кукоски
Биљана Настевска
Сашо Поцков
Горан Мисовски
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Транспарентност 50
Усвоени записници 50
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Квалитет на записници 21
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 50
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни  0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Транспарентност 19
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 57
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 5
Транспарентност 59
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 96
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 100
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 7
Квалитет на записници 64
Имињата на присутните членови на комисијата 86
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 80
Резултати од гласањата 80
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за одбрана и безбедност
Одржани седници 7
Вклученост на засегнати страни 14
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон 100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи