Комисија за надворешна политика

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации; политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство; други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Антонијо Милошоски
Заменик на претседател: Светлана Карапетрова
Членови: Александар Николоски
Сашо Василевски
Павле Трајанов
Лилјана Поповска
Ѓоко Камчев
Артан Груби
Нора Алити
Мерал Узеири-Ферати
Васко Наумовски
Софија Куновска
Љубомир Јосифоски
Хари Локвенец
Заменици на членовите: Благица Ласовска
Владимир Ѓорчев
Кенан Хасипи
Момчило Аврамоски
Магдалена Манаскова
Ермира Мехмети
Шпреса Хадри
Беким Фазлиу
Солза Грчева
Лидија Димова
Васко Ковачевски
Томислав Тунтев
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 4
Транспарентност 56
Усвоени записници 67
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 4
Квалитет на записници 14
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 4
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Транспарентност 33
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Транспарентност 67
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Квалитет на записници 29
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за надворешна политика
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи