Комисија за култура

Комисијата има претседател, 10 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

организацијата, развојот и унапредувањето на културата; заштита на природното и културното наследство во Република Македонија; збогатување на историското и уметничкото творештво; други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности; афирмирање и заштита на врвни културни вредности; дејности за заштита  и користење на движно и недвижно културно богатство; употреба и заштита на македонскиот јазик и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Магдалена Манаскова
Заменик на претседател: Ане Лашковска
Членови: Момчило Аврамоски
Мирјана Хаџиевска
Сузана Секуловска
Весна Дамчевска-Илиевска
Хазби Љика
Зулфи Адили
Орхан Ибраими
Роза Топузова-Каревска
Љубица Буралиева
Софија Куновска
Заменици на членовите: Лилјана Затуроска
Славе Гошев
Ристо Манчев
Нола Исмајлоска Старова
Рафис Аљити
Мирван Џемаиљи
Мерал Узеири-Ферати
Стефан Богоев
Соња Мираковска
Лидија Димова
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 2
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 2
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2014 - 2016

Комисија Комисија за култура
Одржани седници 5
Транспарентност 60
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 80
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 5
Квалитет на записници 37
Имињата на присутните членови на комисијата 40
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 67
Резултати од гласањата 50
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за култура
Одржани седници 4
Транспарентност 80
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 100
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 100
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 4
Квалитет на записници 61
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 75
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 100
Резултати од гласањата 50
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за култура
Одржани седници 4
Вклученост на засегнати страни 3
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема 10
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи