Комисија за европски прашања

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

Следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и ЕУ и остварување на програмите и другите акти на институциите на ЕУ, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на  Република Македонија со законодавството на ЕУ, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува  нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во ЕУ; прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во ЕУ и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Ермира Мехмети
Заменик на претседател: Нора Алити
Членови: Даниела Рангелова
Антонијо Милошоски
Сашо Василевски
Ќенан Хасипи
Трајчо Димков
Нола Исмајлоска Старова
Шпреса Хадри
Мерал Узеири-Ферати
Солза Грчева
Лидија Димова
Стефан Богоев
Бетиан Китев
Заменици на членовите: Славе Гошев
Лилјана Поповска
Александар Стојкоски
Ристо Манчев
Марија Ангелова
Никола Мицевски
Селвије Салију
Орхан Ибраими
Софија Куновска
Јагода Шахпаска
Соња Мираковска
Љубомир Јосифовски
Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Транспарентност 17
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 50
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Транспарентност 33
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Квалитет на записници 2
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за европски прашања
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 50
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница 100
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи