Комисија за прашања на изборите и именувањата

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието; поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието; донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието; предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието; предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти; предлагање  членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Зоран Илиоски
Заменик на претседател: Трајчо Димков
Членови: Светлана Јакимовска
Лилјана Затуроска
Благоја Деспотоски
Даниела Рангелова
Фатмир Имероски
Љупчо Димовски
Џеват Адеми
Ермира Мехмети
Имер Алиу
Горан Мисовски
Горан Сугарески
Стефан Богоев
Заменици на членовите: Сашо Василевски
Иван Иванов
Васил Пишев
Сашо Аќимоски
Дајанчо Ефтимов
Васко Наумовски
Талат Џафери
Рафис Аљити
Орхан Ибраими
Благоја Стојановски
Љубомир Јосифовски
Софија Куновска
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи