Комисија за прашања на изборите и именувањата

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието; поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието; донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието; предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието; предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти; предлагање  членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Зоран Илиоски
Заменик на претседател: Трајчо Димков
Членови: Светлана Јакимовска
Лилјана Затуроска
Благоја Деспотоски
Даниела Рангелова
Фатмир Имероски
Љупчо Димовски
Џеват Адеми
Ермира Мехмети
Имер Алиу
Горан Мисовски
Горан Сугарески
Стефан Богоев
Заменици на членовите: Сашо Василевски
Иван Иванов
Васил Пишев
Сашо Аќимоски
Дајанчо Ефтимов
Васко Наумовски
Талат Џафери
Рафис Аљити
Орхан Ибраими
Благоја Стојановски
Љубомир Јосифовски
Софија Куновска
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 5
Транспарентност 33
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 5
Квалитет на записници 43
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 1
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 1
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 1
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 4
Транспарентност 17
Усвоени записници 50
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 4
Квалитет на записници 43
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за прашања на изборите и именувањата
Одржани седници 4
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи