Комисија за финансирање и буџет

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

Системот на финансирање; Буџетот на Републиката; даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица; царинскиот систем; монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; платниот промет и ревизијата; заемите и кредитите; јавните набавки; системот на осигурување; сопственоста и други имотно-правни односи; стоковните резерви; игрите на среќа,  воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и  други прашања што се однесуваат на финансирањето.

Пратенички состав 2014-2016

Претседател: Марјанчо Николов
Заменик на претседател: Миле Андонов
Членови: Крсто Мукоски
Драган Цуклев
Лилјана Кузмановска
Владанка Авировиќ
Васил Пишев
Ѓорѓи Коџабашиев
Никола Мицевски
Талат Џафери
Каљтрина Азизи
Имер Алиу
Горан Милевски
Стојко Пауновски
Заменици на членовите: Илија Димовски
Светлана Карапетрова
Весна Пемова
Сашо Аќимоски
Даниела Рангеловa
Васко Наумовски
Јасминка Дамческа
Вјолца Мехмети-Нуредини
Реџаиљ Исмаили
Беким Фазлиу
Јован Митревски
Васко Ковачевски
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 14
Транспарентност 64
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 93
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 14
Квалитет на записници 19
Имињата на присутните членови на комисијата 22
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 36
Имињата на другите присутни лица 31
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 31
Резултати од гласањата 14
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 14
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016-2020

Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Транспарентност 29
Усвоени записници 33
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 54
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Квалитет на записници 29
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Транспарентност 61
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 83
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Квалитет на записници 54
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 75
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за финансирање и буџет
Одржани седници 6
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи