Комисија за финансирање и буџет

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

Системот на финансирање; Буџетот на Републиката; даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица; царинскиот систем; монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; платниот промет и ревизијата; заемите и кредитите; јавните набавки; системот на осигурување; сопственоста и други имотно-правни односи; стоковните резерви; игрите на среќа,  воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и  други прашања што се однесуваат на финансирањето.

Пратенички состав 2014-2016

Претседател: Марјанчо Николов
Заменик на претседател: Миле Андонов
Членови: Крсто Мукоски
Драган Цуклев
Лилјана Кузмановска
Владанка Авировиќ
Васил Пишев
Ѓорѓи Коџабашиев
Никола Мицевски
Талат Џафери
Каљтрина Азизи
Имер Алиу
Горан Милевски
Стојко Пауновски
Заменици на членовите: Илија Димовски
Светлана Карапетрова
Весна Пемова
Сашо Аќимоски
Даниела Рангеловa
Васко Наумовски
Јасминка Дамческа
Вјолца Мехмети-Нуредини
Реџаиљ Исмаили
Беким Фазлиу
Јован Митревски
Васко Ковачевски
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016-2020

КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи