Законодавно-Правна комисија

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите; утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти;  воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и  други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Светлана Јакимовска
Заменик на претседател: Славе Гошев
Членови: Димитар Стевананџија
Весна Пемова
Светлана Карапетрова
Благица Ласовска
Ѓорѓи Коџабашиев
Андон Чибишев
Ермира Мехмети
Рамиз Мерко
Беким Фазлиу
Соња Мираковска
Марјан Даскаловски
Горан Сугарески
Заменици на членовите: Илија Димовски
Јасминка Дамчевска
Фатмир Имероски
Ане Лашкоска
Владанка Авировиќ
Нада Ципушева
Талат Џафери
Џеват Адеми
Орхан Ибраими
Љубиша Николиќ
Дуфе Кукоски
Енес Ибрахим
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 28
Транспарентност 60
Усвоени записници 93
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 88
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 28
Квалитет на записници 47
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 13
Резултати од гласањата 13
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 28
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 18
Транспарентност 50
Усвоени записници 71
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 80
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 18
Квалитет на записници 61
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 17
Резултати од гласањата 63
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 50
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 18
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 22
Транспарентност 43
Усвоени записници 36
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 92
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 22
Квалитет на записници 57
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 50
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 50
Комисија Законодавно-Правна комисија
Одржани седници 22
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи