Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Комисијата има претседател, 8 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања; иницијативи за  изменување на  Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела; предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието; извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот; основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; имунитетот на пратениците, воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Александар Николоски
Заменик на претседател: Андон Чибишев
Членови: Иван Стоилковиќ
Магдалена Манаскова
Алим Билали
Јасминка Дамческа
Артан Груби
Беким Фазлиу
Панче Орцев
Петре Шилегов
Заменици на членовите: Владимир Ѓорчев
Љупчо Димовски
Весна Дамчевска-Илиевска
Драган Данев
Џеват Адеми
Орхан Ибраими
Енес Ибрахим
Сашо Поцков
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 4
Транспарентност 58
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 75
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 4
Квалитет на записници 43
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 4
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи