Комисија за уставни прашања

Комисијата има претседател, 16 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Спроведување на Уставот; предлози за изменување и дополнување на Уставот; начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти; воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен караткер и други прашања од уставен карактер.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Трајко Вељаноски
Заменик на претседател: Александар Николоски
Членови: Владимир Ѓорчев
Иван Стоилковиќ
Павле Трајанов
Авдија Пепиќ
Стојан Миланов
Светлана Јакимовска
Андон Чибишев
Џеват Адеми
Рафис Аљити
Хазби Љика
Имер Алиу
Рената Дескоска
Марјан Даскаловски
Заменици на членовите: Милка Христова
Зоран Илиоски
Димитар Стевананџија
Лилјана Кузмановска
Дајанчо Ефтимов
Амди Бајрам
Јасминка Дамческа
Вјолца Мехмети-Нуредини
Мирван Џемаиљи
Талат Џафери
Беким Фазлиу
Горан Мисовски
Милева Горгиева
Биљана Настеска
Бетиан Китев
Миле Андонов
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за уставни прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи