Комисија за уставни прашања

Комисијата има претседател, 16 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Спроведување на Уставот; предлози за изменување и дополнување на Уставот; начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти; воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен караткер и други прашања од уставен карактер.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Трајко Вељаноски
Заменик на претседател: Александар Николоски
Членови: Владимир Ѓорчев
Иван Стоилковиќ
Павле Трајанов
Авдија Пепиќ
Стојан Миланов
Светлана Јакимовска
Андон Чибишев
Џеват Адеми
Рафис Аљити
Хазби Љика
Имер Алиу
Рената Дескоска
Марјан Даскаловски
Заменици на членовите: Милка Христова
Зоран Илиоски
Димитар Стевананџија
Лилјана Кузмановска
Дајанчо Ефтимов
Амди Бајрам
Јасминка Дамческа
Вјолца Мехмети-Нуредини
Мирван Џемаиљи
Талат Џафери
Беким Фазлиу
Горан Мисовски
Милева Горгиева
Биљана Настеска
Бетиан Китев
Миле Андонов
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи