Комисија за локална самоуправа

Комисијата има претседател, 12 членови и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

Локалната самоуправа;  територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;  следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа; следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината, населението и потребите на локалната самоуправа; следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој, воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и   следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Џеват Адеми
Заменик на претседател: Хазби Љика
Членови: Димитар Стевананџија
Зоран Илиоски
Зоран Ѓорѓиевски
Слаѓана Митовска
Ристо Манчев
Ѓоко Камчев
Рамис Мерко
Беким Фазлиу
Љубица Буралиева
Благоја Стојановски
Дуфе Кукоски
Сашо Поцков
Заменици на членовите: Благоја Деспотоски
Никола Мицевски
Марјанчо Колевски
Александар Стојкоски
Нола Исмајлоска Старова
Алим Билали
Јамин Синани
Газменд Алији
Чедомир Саздовски
Панче Орцев
Мира Стојчевска
Марјан Даскаловски
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2014 - 2016

КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи