Комисија за економски прашања

Комисијата има претседател, 10 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Производство и трговија; минерални суровини и енергетика; туризам, угостителство и занаетчиство; надворешно-трговско работење; странски вложувања; сопственичка трансформација; мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; заштита на потрошувачите; јавни претпријатија; концесии; статистика, воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на економскиот систем и други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Љупчо Димовски
Заменик на претседател: Владанка Авировиќ
Членови: Драган Цуклев
Лилјана Кузмановска
Васил Пишев
Сашо Аќимоски
Каљтрина Азизи
Муса Ибраими
Газменд Алији
Миле Андонов
Стефан Богоев
Васко Ковачевски
Заменици на членовите: Зоран Илиоски
Стојан Миланов
Крсто Мукоски
Ѓорѓи Коџабашиев
Реџаиљ Исмаили
Ејуп Рустеми
Беким Фазлиу
Чедомир Саздовски
Стојко Пауновски
Марјанчо Николов
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 1
Транспарентност 33
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 1
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 1
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 7
Транспарентност 51
Усвоени записници 60
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 93
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 100
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 7
Квалитет на записници 52
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 67
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за економски прашања
Одржани седници 7
Вклученост на засегнати страни 14
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон 100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи