Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Комисијата има претседател, 14 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • Начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот; укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот; следење, разгледување  и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот; разгледување на дописите на граѓаните и заземање  ставови по истите; Прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

 

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Ернад Фејзула
Заменик на претседател: Беким Фазлиу
Членови: Момчило Аврамоски
Трајчо Димков
Амди Бајрам
Марија Ангелова
Муса Ибраими
Петре Шилегов
Благоја Стојановски
Горан Милевски
Заменици на членовите: Владанка Авировиќ
Лилјана Затуроска
Павле Саздов
Благородна Бојаџиева
Каљтрина Азизи
Ален Георгијев
Јулијана Силјановска
Рената Дескоска
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 2
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 0
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 2
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 10
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема 20
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи