Комисија за труд и социјална политика

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

Работните односи и за заштитата на работниците на работа; правото на штрајк, вработување и права во случај на невработеност; заштита на жената на работа и заштита на мајчинството; платите и животниот стандард; социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните; системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата; популационата политика, бракот и семејството; системот на пензиското и инвалидското осигурување; прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Јован Митрески
Заменик на претседател: Соња Мираковска
Членови: Благоја Деспотоски
Слаѓана Митовска
Соња Талевска
Александар Стојкоски
Благородна Бојаџиева
Марија Ангелова
Селвије Салију
Мирсада Емини-Асани
Газменд Алији
Марјанчо Николов
Јулијана Силјановска
Јагода Шахпаска
Заменици на членовите: Драган Цуклев
Весна Пемова
Сузана Секуловска
Весна Дамчевска-Илиевска
Благица Ласовска
Алим Билали
Ејуп Рустеми
Зулфи Адили
Орхан Ибраими
Солза Грчева
Марјан Даскаловски
Ален Горгијев
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 1
Транспарентност 33
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници 100
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 1
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 1
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 3
Транспарентност 13
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 40
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 3
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 33
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница 100
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 5
Транспарентност 48
Усвоени записници 50
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 94
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 5
Квалитет на записници 36
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 50
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за труд и социјална политика
Одржани седници 5
Вклученост на засегнати страни 2
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема 10
Број на надзорни расправи