Комисија за транспорт, врски и екологија

Комисијата има претседател, 10 члена и  нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

Патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио сообраќајот; жичарите и ски-лифтовите; системите на телекомуникации и радиодифузниот систем; изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите; просторното и урбанистичкото планирање; уредувањето на градежното земјиште; прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и итн .

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Реџаиљ Исмаили
Заменик на претседател: Рамис Мерко
Членови: Лилјана Затуроска
Славе Гошев
Амди Бајрам
Стојан Миланов
Фатмир Имероски
Ејуп Рустеми
Газменд Алији
Дуфе Кукоски
Томислав Тунтев
Љубиша Николиќ
Заменици на членовите: Благоја Деспотоски
Лилјана Поповска
Слаѓана Митовска
Драган Данев
Ристо Манчев
Муса Ибраими
Мерал Узеири-Ферати
Љубица Буралиева
Благоја Стојановски
Хари Локвенец
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 9
Транспарентност 53
Усвоени записници 88
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 75
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 100
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 9
Квалитет на записници 61
Имињата на присутните членови на комисијата 100
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 57
Резултати од гласањата 71
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 9
Вклученост на засегнати страни 11
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон  100
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 3
Транспарентност 49
Усвоени записници 67
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 80
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 3
Квалитет на записници 21
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 50
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 7
Транспарентност 47
Усвоени записници 57
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 84
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 7
Квалитет на записници 46
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 25
Резултати од гласањата 100
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за транспорт, врски и екологија
Одржани седници 7
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи