Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Комисијата има претседател, 10  члена и нивни заменици.

 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

  • предлози на закони и други прописи од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив, разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Даниела Рангелова
Заменик на претседател: Лилјана Кузмановска
Членови: Лилјана Поповска
Сузана Секуловска
Крсто Мукоски
Алим Билали
Вјолца Мехмети-Нуредини
Шпреса Хадри
Мерал Узеири-Ферати
Мира Стојчевска
Соња Мираковска
Биљана Настевска
Заменици на членовите: Мирјана Хаџиевска
Олга Најденовска
Благица Ласовска
Марија Ангелова
Селвије Салију
Каљтрина Азизи
Газменд Алији
Роза Топузова-Каревска
Милева Горгиева
Јулијана Силјановска
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Транспарентност
Усвоени записници
Oбјавување на записник
Објавување на извештаи од седници
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници0
Квалитет на записници
Имињата на присутните членови на комисијата
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници
Имињата на другите присутни лица
Усни и писмени предлози
Издвоени мислења (дискусии)
Резултати од гласањата
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно
КомисијаКомисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана
Одржани седници
0
Вклученост на засегнати страни
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи