Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Комисијата има претседател, 10  члена и нивни заменици.

 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

  • предлози на закони и други прописи од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив, разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите и итн.

Пратенички состав 2014 - 2016

Претседател: Даниела Рангелова
Заменик на претседател: Лилјана Кузмановска
Членови: Лилјана Поповска
Сузана Секуловска
Крсто Мукоски
Алим Билали
Вјолца Мехмети-Нуредини
Шпреса Хадри
Мерал Узеири-Ферати
Мира Стојчевска
Соња Мираковска
Биљана Настевска
Заменици на членовите: Мирјана Хаџиевска
Олга Најденовска
Благица Ласовска
Марија Ангелова
Селвије Салију
Каљтрина Азизи
Газменд Алији
Роза Топузова-Каревска
Милева Горгиева
Јулијана Силјановска
Комисија
Одржани седници 3
Транспарентност 47
Усвоени записници 100
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 33
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 50
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 50
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 3
Квалитет на записници 43
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 100
Имињата на другите присутни лица 100
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 100
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 3
Вклученост на засегнати страни 10
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема 20
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема 10
Број на надзорни расправи

Пратенички состав 2016 - 2020

Комисија
Одржани седници 2
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии 0
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи 0
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 2
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 2
Вклученост на засегнати страни 10
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема 20
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Преглед на одржаните седници и усвоените записници на комисиите

01.01.2018 – 31.03.2018

Комисија
Одржани седници 0
Транспарентност 0
Усвоени записници 0
Oбјавување на записник 0
Објавување на извештаи од седници 0
Објавување на извештаи од расправи и дискусии
Објавување заклучоци од надзорни расправи
Објавување стенографски белешки од расправи
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 0
Квалитет на записници 0
Имињата на присутните членови на комисијата 0
Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници 0
Имињата на другите присутни лица 0
Усни и писмени предлози 0
Издвоени мислења (дискусии) 0
Резултати од гласањата 0
Резултати од гласањето за секоја точка, за секој член поединечно 0
Комисија Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Одржани седници 0
Вклученост на засегнати страни 0
Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења на претрес закон на седница
Вклучени експерти/мислења седница на општа тема
Број на надзорни расправи