Четврток, 1 март 2018 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 26/16-20
ЧЕТВРТОК
1 март 2018 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

10.00 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 12 НА КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ
Предлог на дневен ред:

1. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Хари Локвенец, Далибор Богдановски и Агим Шаќири;
2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски;
3. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за полиција – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Павле Богоевски и Татјана Прентовиќ;
4. Предлог закон за изменување на Законот за гранична контрола – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Татјана Лалчевска;
5. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски;
6. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски.
10.00 часот, Сала 10
СЕДНИЦА БР.11 НА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА
Предлог на дневен ред:

1. Утврдување предлози за избор на членови на Советот за јавни обвинители на Република Македонија;
2. Утврдување предлог за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија;
3. Утврдување предлог-одлука за разрешување и избор на претседател на Советот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република”;
4. Утврдување предлог-одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
5. Утврдување предлог-одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин “;
6. Утврдување предлог-одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.

12.00 часот, Сала 6
СЕДНИЦА БР. 49 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог – закон за изменување на Законот за превоз во патниот сообраќај – I читање;
2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина – I читање, поднесен од пратениците: Панчо Минов, Лилјана Поповска и Маја Морачанин;

3. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловството с – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
4. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба – I читање, поднесен од: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
5. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за градење – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
6. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
7. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
8. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за домување – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
9. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
10. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
11. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Диме Велковски, Костадин Ацевски и Лилјана Поповска;
12. Предлог-закон за изменување на Законот за животната средина – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
13. Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на природата – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
15. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасни – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
16. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
17. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
18. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
19. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Педагошката служба – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
20. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
21. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;

22. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
23. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
24. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за иновациска дејност – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
25. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот испитен центар – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
26. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
27. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Ферид Мухиќ, Јулиана Николова и Татјана Прентовиќ;
28. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на храната – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
29. Предлог-закон за изменување на Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
30. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
31. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за здравјето на растенијата – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
32. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за шумарска и ловна инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
33. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за Државниот инспекторат за земјоделство – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов;
35. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за виното – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов.
Предлогот на дневниот ред се дополнува со:
1. Предлог – закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција – I читање.

12.30 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 6 НА КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на храната – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
2. Предлог-закон за изменување на Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
3. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
4. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за здравјето на растенијата – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски, Татјана Прентовиќ;
5. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за шумарска и ловна инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
6. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за Државниот инспекторат за земјоделство – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковскии Татјана Прентовиќ;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за виното – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов.

Подготвила: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 1.3.2018

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *