Среда, 24 јануари 2018 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10/16-20
СРЕДА
24 јануари 2018 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

10.00 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 18 НА КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи – I читање;
2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител – I читање;
3. Предлог-закон за изменување на Законот за пратениците – I читање, поднесен од пратениците: Диме Велковски, Татјана Прентовиќ, Кети Смилеска, Благојче Трпевски, Бетиане Китев, Хари Локвенец, Милева Ѓоргиева, Томислав Тунтев, Славица Шуманска Митева, Сашко Атанасов, Бети Рабаџиевска Наумовска, Мухамед Зеќири, Катерина Кузмановска, Петар Атанасов, Мира Стојчевска, Жаклина Лазаревска, Јагода Шахпаска, Сашко Костов, Фросина Ташевска Ременски, Јован Митрески, Панче Иванов, Мери Лазарова, Александар Кирацовски, Ѓулумсер Касапи, Ристе Ташев, Костадин Костадинов, Костадин Ацевски, Татјана Лалчевска, Никица Корубин, Мирослав Јовановиќ, Ферид Мухиќ, Агим Муртезанов, Лидија Тасевска, Соња Мираковска, Горан Милевски, Алија Камбероски, Лилјана Поповска, Анета Симеска Димоска, Ивана Туфегџиќ, Маја Морачанин, Ирена Стефоска, Јулиана Николова, Илија Николовски, Горан Мисовски, Далибор Богдановски и Самка Ибраимоски

11.00 часот, Сала 6
СЕДНИЦА БР. 3 НА КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2018 година;
2. Предлог-одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2018 година.

12.00 часот, Сала 10
СЕДНИЦА БР. 14 НА КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Предлог на дневен ред:
1. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2018 година;
2. Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година.

12.00 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 40 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог на за закон за дополнување на законот за извршување на санкциите – II читање;
2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство – II читање;

3. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба – II читање;
4. Предлог-закон за дополнување на Законот за судовите – II читање;
5. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка – II читање;
6. Предлог-закон за изменување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост – II читање;
7. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот заштита на децата – II читање;
8. Предлог-закон за изменување на Законот за инспекцијата на труд – II читање;
9. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност – II читање;
10. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација – II читање;
11. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – II читање;
12. Предлог на закон за изменување на Законот плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија – I читање, поднесен од пратениците: Диме Велковски, Татјана Прентовиќ, Кети Смилеска, Благојче Трпевски, Бетиане Китев, Хари Локвенец, Милева Ѓоргиева, Томислав Тунтев, Славица Шуманска Митева, Сашко Атанасов, Бети Рабаџиевска Наумовска, Мухамед Зеќири, Катерина Кузмановска, Петар Атанасов, Мира Стојчевска, Жаклина Лазаревска, Јагода Шахпаска, Сашко Костов, Фросина Ташевска Ременски, Јован Митрески, Панче Иванов, Мери Лазарова, Александар Кирацовски, Ѓулумсер Касапи, Костадин Костадинов, Костадин Ацевски, Татјана Лалчевска, Никица Корубин, Мирослав Јовановиќ, Ферид Мухиќ, Агим Муртезанов, Лидија Тасевска, Соња Мираковска, Горан Милевски, Ристе Ташев, Алија Камбероски, Лилјана Поповска, Анета Симеска Димоска, Ивана Туфегџиќ, Ирена Стефоска, Маја Морачанин, Јулиана Николова, Илија Николовски, Горан Мисовски, Далибор Богдановски и Самка Ибраимоски;
13. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи – I читање;
14. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител – I читање;
15. Предлог-закон за изменување на Законот за пратениците – I читање, поднесен од пратениците: Диме Велковски, Татјана Прентовиќ, Кети Смилеска, Благојче Трпевски, Бетиане Китев, Хари Локвенец, Милева Ѓоргиева, Томислав Тунтев, Славица Шуманска Митева, Сашко Атанасов, Бети Рабаџиевска Наумовска, Мухамед Зеќири, Катерина Кузмановска, Петар Атанасов, Мира Стојчевска, Жаклина Лазаревска, Јагода Шахпаска, Сашко Костов, Фросина Ташевска Ременски, Јован Митрески, Панче Иванов, Мери Лазарова, Александар Кирацовски, Ѓулумсер Касапи, Ристе Ташев, Костадин Костадинов, Костадин Ацевски, Татјана Лалчевска, Никица Корубин, Мирослав Јовановиќ, Ферид Мухиќ, Агим Муртезанов, Лидија Тасевска, Соња Мираковска, Горан Милевски, Алија Камбероски, Лилјана Поповска, Анета Симеска Димоска, Ивана Туфегџиќ, Маја Морачанин, Ирена Стефоска, Јулиана Николова, Илија Николовски, Горан Мисовски, Далибор Богдановски и Самка Ибраимоски.
Предлогот на дневниот ред се дополнува со:
1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации – II читање;
2. Предлог – закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија – II читање.

Подготвила: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 24.1.2018

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *