Понеделник, 14 август 2017 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 78/16-20
ПОНЕДЕЛНИК
14 август 2017 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

12.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 6 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 5.7.2017 год.) (десетто продолжение)

Дневен ред:

5. Предлог за разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија;
6. Предлог на Закон за изменување на Законот за работните односи – I читање, поднесен од пратениците: Нола Исмајлоска, Магдалена Манаскова и Весна Пемова;
7. Годишен извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2016 година;
8. Извештај на Европската комисија за Република Македонија 2016 година;
9. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2016 година;

10. Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година;
11. Предлог-одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година;
12. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година;
13. Предлог na одлука за давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;
14. Предлог на одлука за давање согласност на Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;
15. Предлог на одлука за давање согласност на Годишната програма за работатa на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;
16. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2017 година;
17. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2017 година;
18. Предлог на одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година;
19. Предлог на одлука за одобрување на Годишниот изештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2015 година;
20. Предлог на одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година;

21. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година;

22. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година;
23. Предлог на одлука за давање согласност на предлогот на годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година;
24. Предлог на одлука за давање согласност на предлогот на годишната програма за работа и развој на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година;
25. Годишен извештај за работата на Македонска радио телевизија за 2016 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонската радио телевизија за 2017 година;
27. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2016 година;
28. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2017 година;
29. Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година;
30. Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година;
31. Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2016 година;
32. Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2016 година;
33. Годишен извештај на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2016 година;
34. Извештај за работата на Советот за статистика на Република Македонија за периодот јануари – декември 2016 година;
35. Извештаи од истражувањата на третманот на родовите прашања и на прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2016 година.
36. Информација за состојбата зо дивата депонија во Струга, поднесена од пратениците: Илија Димовски, Зоран Илиоски, Чедомир Саздовски, Нола Исмајлоска, Трајко Вељаноски, Владимир Ѓорчев, Борис Змејковски, Љупчо Димовски, Лилјана Кузмановска, Драган Данев, Дафина Јованоска Стојаноска, Димитар Стевананџија, Сашо Василевски, Панчо Минов, Благица Ласовска, Трајчо Димков, Ане Лашкоска, Васил Пишев, Стојан Миланов, Владанка Авировиќ, Никола Мицевски, Весна Пемова, Ванковер Манчев, Павлинче Честојнова, Весна Дамчевска Илиевска, Жаклина Пешевска, Иван Иванов, Лилјана Затуроска, Јохан Тарчуловски и Невенка Стаменковска.

Подготвил: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 14.8.2017

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *