Петок, 28 јули 2017 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 66/16-20
ПЕТОК
28 јули 2017 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

11.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 5 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 14.6.2017 год.) (четврто продолжение)
Дневен ред:

21. Извештај за работата на Агенцијата за aдминистрација за 2016 година;
По завршување на 5. седница продолжува
СЕДНИЦА БР. 8 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 14.7.2017 год.) (второ продолжение)
Дневен ред:

4. Предлог на одлука за именување на функцијата заменици на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик – I читање;
18. Предлог на Закон за докторска дејност – I читање, поднесен од пратениците: Зоран Ѓорѓиевски, Сашо Василевски, Дафина Јованоска Стојаноска, Ванковер Манчев, Весна Пемова и Љубен Арнаудов;
19. Предлог на закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија – I читање, поднесен од пратениците: Илија Димовски, Антонијо Милошоски, Љубен Арнаудов, Крсто Јовановски, Крсто Мукоски, Љупчо Димовски, Драган Данев, Јусуф Хасани, Лилјана Затуроска и Весна Пемова;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување – I читање, поднесен од пратениците: Панчо Минов, Невенка Стаменковска, Ане Лашкоска, Драган Цуклев, Павлинче Честојнова, Трајчо Димков и Чедомир Саздовски;
21. Предлог на закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги – I читање, поднесен од пратениците: Антонијо Милошоски, Илија Димовски, Љубен Арнаудов, Крсто Мукоски, Драган Данев, Љупчо Димовски, Јусуф Хасани, Лилјана Затуроска и Крсто Јовановски;
22. Предлог на закон за изменување на Законот за јавното обвинителство – I читање, поднесен од пратениците: Илија Димовски, Антонијо Милошоски, Весна Пемова, Ане Лашкоска, Димитар Стевананџија и Лилјана Затуроска;
23. Годишен извештај за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година;
24. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2016 година;
25. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2016 година;
26. Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2016 година;
27. Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2016 година;
28. Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2016 година.
По завршување на 8. седница продолжува
СЕДНИЦА БР. 6 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 5.7.2017 год.) (шесто продолжение)
Дневен ред:

5. Предлог за разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија;
6. Предлог на Закон за изменување на Законот за работните односи – I читање, поднесен од пратеничките: Нола Исмајлоска, Магдалена Манаскова и Весна Пемова;
7. Годишен извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2016 година;
8. Извештај на Европската комисија за Република Македонија 2016 година;
9. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2016 година;
10. Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година;
11. Предлог-одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година;
12. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година;
13. Предлог na одлука за давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;

14. Предлог на одлука за давање согласност на Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;
15. Предлог на одлука за давање согласност на Годишната програма за работатa на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година;
16. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2017 година;
17. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2017 година;
18. Предлог на одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година;
19. Предлог на одлука за одобрување на Годишниот изештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2015 година;
20. Предлог на одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година;
21. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година;
22. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година;
23. Предлог на одлука за давање согласност на предлогот на годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година;
24. Предлог на одлука за давање согласност на предлогот на годишната програма за работа и развој на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година;
25. Годишен извештај за работата на Македонска радио телевизија за 2016 година;

26. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонската радио телевизија за 2017 година;
27. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2016 година;
28. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2017 година;
29. Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година;
30. Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година;
31. Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2016 година;
32. Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2016 година;
33. Годишен извештај на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2016 година;
34. Извештај за работата на Советот за статистика на Република Македонија за периодот јануари – декември 2016 година;
35. Извештаи од истражувањата на третманот на родовите прашања и на прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2016 година;
36. Информација за состојбата зо дивата депонија во Струга, поднесена од пратениците: Илија Димовски, Зоран Илиоски, Чедомир Саздовски, Нола Исмајлоска, Трајко Вељаноски, Владимир Ѓорчев, Борис Змејковски, Љупчо Димовски, Лилјана Кузмановска, Драган Данев, Дафина Јованоска Стојаноска, Димитар Стевананџија, Сашо Василевски, Панчо Минов, Благица Ласовска, Трајчо Димков, Ане Лашкоска, Васил Пишев, Стојан Миланов, Владанка Авировиќ, Никола Мицевски, Весна Пемова, Ванковер Манчев, Павлинче Честојнова, Весна Дамчевска Илиевска, Жаклина Пешевска, Иван Иванов, Лилјана Затуроска, Јохан Тарчуловски и Невенка Стаменковска.
14.00 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 4 НА КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
(започната на 20.7.2017 год.) (четврто продолжение)
Дневен ред:
1. Предлог на закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија – I читање, поднесен од пратениците: Илија Димовски, Антонијо Милошоски, Љубен Арнаудов, Крсто Јовановски, Крсто Мукоски, Љупчо Димовски, Драган Данев, Јусуф Хасани, Лилјана Затуроска и Весна Пемова.
15.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 10 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Предлог на дневен ред:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Томислав Тунтев, Ејуп Алими, Илија Димовски и Африм Гаши.

15.30 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 7 НА КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Предлог на дневен ред:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Томислав Тунтев, Ејуп Алими, Илија Димовски и Африм Гаши.
15.40 часот, Сала 10
СЕДНИЦА БР. 10 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
Предлог на дневен ред:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Томислав Тунтев, Ејуп Алими, Илија Димовски и Африм Гаши.
Подготвил: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 28.7.2017

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *