Преглед на пратеници кои предложиле закон по припадност на политичка партија и број на недонесени закони

Име и презиме Пoлитичка партија Бр. на закони Име на закон
Ермира Мехмети ДУИ 1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
Рафис Алити ДУИ 1
Каљтрина Азизи ДУИ 1
Мирван Џемаили ДУИ 1
Реџаил Исмаили ДУИ 1
Вјолца Мехмети Нуредини ДУИ 1
Муса Ибраими ДУИ 1
Рамис Мерко ДУИ 1
Ејуп Рустеми ДУИ 1
Јамин Синани ДУИ 1
Мирсада Емини Асани ДУИ 1
Нора Алити ДУИ 1
Селвије Салиу ДУИ 1
Талат Џафери ДУИ 1
Џеват Адеми ДУИ 1
Шпреса Хадри ДУИ 1