Преглед на пратеници кои предложиле закон по припадност на политичка партија и број на неприфатливи закони 2017

Име и презиме Пoлитичка партија Закони Име и презиме Пoлитичка партија Закони
Илија Димовски ВМРО ДПМНЕ 2 Слаѓана Митовска ВМРО ДПМНЕ 1
Љубен Арнаудов ВМРО ДПМНЕ 2 Благица Ласовска ВМРО ДПМНЕ 1
Зоран Ѓорѓиевски ВМРО ДПМНЕ 2 Владимир Ѓорчев ВМРО ДПМНЕ 1
Никола Мицевски ВМРО ДПМНЕ 2 Дафина Јованоска – Стојаноска ВМРО ДПМНЕ 1
Весна Пемова ВМРО ДПМНЕ 1 Сашо Василевски ВМРО ДПМНЕ 1
Димитар Стевананџија ВМРО ДПМНЕ 1 Панчо Минов ГРОМ 1
Павлинче Честојнова ВМРО ДПМНЕ 1 Љупчо Димовски СПМ 1
Ванковер Манчев ВМРО ДПМНЕ 1 Владанка Авировиќ СПМ 1
Жаклина Пешевска ВМРО ДПМНЕ 1

Преглед на неприфатливи закони предложени од пратеници

1 Предлог на закон за дополнување на Законот за водостопанство
2 Предлог на Закон за јавното обвинителство
3 Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост