Komisione

Përgjegjësia dhe transparenca, si dhe produktiviteti I komisioneve, matet përmes kritereve në vijim:

  1. Transparenca e punës së komisioneve;
  2. Cilësia e procesverbalave nga seancat e komisioneve;
  3. Pjesëmarrja e palëve të interesuara në seancat e komisioneve;
  4. Numri I debateve të mbajtura publike dhe mbikëqyrëse dhe diskutimeve publike;
  5. Ligje të lexuara në seancat e komisioneve.