Комисии

Одговорноста и транспарентноста, како и продуктивноста на комисиите, се мерат преку следните категории:

 

  1. Транспарентност на работата на комисиите;
  2. Квалитет на записниците од седниците на комисиите;
  3. Учество на засегнатите страни на седниците на комисиите;
  4. Број на одржани јавни и надзорни расправи и јавни дискусии;
  5. Прочитани закони на седниците на комисиите.