Периодичен извештај од Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието на РМ 01.04.2018 – 30.06.2018

Периодичен извештај 01.04.2018 - 30.06.2018

English

Македонски

Shqip

Резиме

English

Македонски

Shqip

Инфографик

Analysis of the work of the committees
Анализа на законодавни постапки
Analizë të punës së komisioneve
Analysis of legislative procedures and frequencies of amendments of laws
Анализа на законодавните постапки и фреквенција на изменување на законите
Analizë të procedurave ligjvënëse dhe frekuenca e ndryshimeve të ligjeve