Периодичен извештај од Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието на РМ (01.07.2018 – 30.09.2018)

Периодичен извештај 01.07.2018 - 30.09.2018

English

Македонски

Shqip

Резиме

English

Македонски

Shqip

Инфографик

Analysis of legislative procedures and frequencies of amendments of laws
Анализа на законодавните постапки
Analizë të punës së komisioneve
Analysis of the work of the committees
Анализа на работата на комисиите
Analizë të procedurave ligjvënëse dhe frekuenca e ndryshimeve të ligjeve