Анализи и студии

НАОДИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА СОБРАНИСКИТЕ КОМИСИИ

English

Click to view

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Click to view

НАОДИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАПИСНИЦИТЕ ОД СОБРАНИСКИТЕ КОМИСИИ

English

Click to view

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Click to view

НАОДИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВКЛУЧЕНОСТА И НАДЗОРНАТА УЛОГА НА СОБРАНИЕТО

English

Click to view

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Click to view