Për MOST

About MOST

Asociacioni qytetar MOST është organizatë vendase, joqeveritare dhe jopartiake, e formuar në vitin 2002 prej 20 përfaqësuesve të organizatave qytetare nga e tërë Maqedonia. Asociacioni qytetar MOST, sot është e njohur për nga paanshmëria, kredibiliteti, besueshmëria, profesionalizmi dhe udhëheqja e mirë.