Për MOST-in dhe bashkëpunimin me Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Gjatë ekzistencës së saj, MOST-i është pozicionuar si një organizatë qytetare profesionale dhe mirë e organizuar, cilësitë dhe rezultatet e të cilave janë njohur dhe vlerësuar nga vetë qytetarët dhe bashkësia ndërkombëtare e pranishme në Maqedoni.

Asociacioni MOST Civic është organizata e parë nga Maqedonia për të nënshkruar Deklaratën Global për hapjen e Parlamentit, i cili përfaqëson një grup parimesh të përbashkëta të hapjes, transparencës dhe aksesit të parlamenteve, të zhvilluara nga organizatat që monitorojnë punën e tyre.

Që nga fillimi i tij, MOST-i dhe Parlamenti i Republikës së Maqedonisë kanë bashkëpunuar dhe zbatuar bashkërisht një sërë aktivitetesh dhe projektesh të rëndësishme. Përveç projekteve që përfshijnë bashkëpunimin, MOST gjithashtu monitoroi punën e Kuvendit. Disa nga projektet e zbatuara nga MOST në këtë fushë kanë arritur qëndrueshmëri institucionale dhe financiare.